SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI – OSVOJI BREZPLAČNO KUHINJO DANKUCHEN V DANKUCHEN CELJE

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Organizator nagradne igre je VIVA INTERIERI d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

K nagradni igri lahko pristopi oseba, ki je kupec kuhinje pri organizatorju v razpisanem časovnem obdobju nagradne igre (od 9.5. do 31.5.2024). Pogoj za udeležbo v nagradni igri je nakup kuhinje in plačilo are po predračunu pri organizatorju v navedenem časovnem obdobju.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci VIVA INTERIERI d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra poteka v mesecu maju, od 9.5. do 31.5.2024. Velja samo za kupce kuhinje DanKuchen pri organizatorju v izključno navedenem terminu. Velja za kupce v studiu, na Teharski cesti 4 in tudi za kupce na terenu (izris na domu). Nagradna igra ne velja za kupce ostalih izdelkov pri organizatorju v navedenem terminu. Nagradna igra ne velja za kupce, ki v tem terminu na osnovi že predhodno plačanega avansa oddajajo dokončno naročilo kuhinje.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

4. člen

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je plačilo avansa na podlagi predračuna izdanega s strani organizatorja za nakup lesenega dela kuhinje. Avans mora biti plačan v času trajanja nagradne igre torej od 9.5. do 31.5.2024. V kolikor je avans plačan po preteku nagradne igre, kupec ne more sodelovati v nagradni igri. Avans se plača v višini kot je navedeno na predračunu. Avans se v primeru odpovedi naročila ne vrača.

Kupec ob nakupu kuhinje in po plačanem avansu izpolni obrazec s svojimi podatki in ga odloži v za to namenjeno skrinjico. Kupec mora izpolniti naslednje podatke na posebnem obrazcu, ki ga dobi od prodajalca: ime in priimek, datum in podpis.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook, Instagram, Youtube ali TikTok Profilu.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
• udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook, Instagram, Youtube ali TikTok Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

POGOJ UDELEŽBA

Pogoj nagradne igre je nakup lesenega dela kuhinje v določenem časovnem obdobju in obvezna udeležba na VIP dogodku, kjer bo žrebanje nagrad. V primeru, da udeleženca nagradne igre ni na VIP dogodku in je izžreban, le-ta ne dobi nagrade. Žreba se nov udeleženec tako dolgo, da je le-ta prisoten na dogodku in se mu tam podeli nagrada.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja soglasje k sodelovanju v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook, Instagram, Youtube ali TikTok profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila.

NAGRADE

5. člen

Nagrado prejme samo en udeleženec nagradne igre, ki izpolnjuje vse pogoje.

Nagrada je kuhinja DanKuchen po že izdanem predračunu kupca. Zajema samo leseni del kuhinje po predračunu. Ne vsebuje dodatkov h kuhinji kot so koši, luči, potopne vtičnice, gospodinjski aparati oz. ostali artikli iz predračuna. Prav tako ne vsebuje lesenih delov ostalega pohištva v predračunu (npr mize, dnevne sobe in ostalo). Velja samo za leseni del kuhinje.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan 4.6.2024 ob 17.00 uri na sedežu podjetja, v DanKuchen Celje, Teharska cesta 4 – VIP dogodek. Pogoj za prejem in izročitev nagrade je udeležba oz. prisotnost na VIP dogodku, v kolikor je sodelujoči izžreban. V kolikor se izžreba osebo, ki na dogodku ni prisotna, le-ta ni upravičena do nagrade. Žrebanje se ponavlja tako dolgo, da se izžreba nagrajenec, ki je prisoten na VIP dogodku.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. člen

Nagrajenec bo izžreban na VIP dogodku na sedežu podjetja. Član komisije bo izžrebal nagrajenca iz skrinje oddanih prijav kupcev organizatorju. Nagrajenec bo izžreban na VIP dogodku za vse sodelujoče v nagradni igri.

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook, Instagram, Youtube ali TikTok Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

8. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade po že izdanem predračunu. Nagrajenec ni opravičen do dodatne nagrade v kolikor spreminja predračun (leseni del kuhinje) po 31.5.2024.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Nagrajenec prevzame nagrado z dnevom montaže kuhinje po veljavnem predračunu.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

9. člen

Organizator VIVA INTERIERI d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

• elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
• ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
• kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
• davčna številka (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in politiko varstva zasebnosti.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

V Celju, 8.5.2024
Direktorica: Živa Križnik

Prijava na novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o vseh akcijah, novostih in dogodkih v DanKüchen Celje.

  Lokacija

  Teharska cesta 4,
  3000 Celje

  Odpiralni čas

  pon- pet: 9:00 – 19:00
  Sobota: 9:00 – 13:00
  Nedelja: zaprto

  © ctrl.media | Jurij Križnik s.p,.| Vse pravice pridržane.